Съвместната ни работа е динамична. Понякога ще имате нужда само да поговорим, друг път ще опитаме различни методи, с които да стигнете до вашите отговори. В работата си използвам интегративен подход, който включва различни практики, методи и подходи. Могат да бъдат дихателни, медитативни, арт терапевтични практики, асоциациативни методи, констелационни. Интегративен означава, че включва когнитивно-поведенчески, психотелесен, системен, психодинамичен, психоаналитичен, екзистенциален, хипнотерапевтичен, позитивен, клиент-центриран подход и др. Това зависи от проблема, симптома и трудностите, които имате.

Независимо от използвания метод, най-важна е терапевтичната връзка, която се осъществява помежду ни. Тя е доверителна среща между двама души, с цел да работим заедно за вас.

Целта е да определим трудностите, противоречията и всички невидими неща, с които се сблъсквате и ви пречат в ежедневието. Търсим ограничаващите убеждения, вярвания и емоциите, които предизвикват за да ги превърнете в нови и градивни за вас. Осъзнаването е първата крачка към една здрава промяна. След нея следват опитите към едно ново поведение, избор и поемане на отговорност за последствията. Това е процес, в който вашето участие е основополагащо за вашата трайна промяна. Вашата активност извън кабинета е определяща за продължителността на терапията и крайният резултат. Личната мотивация и постоянство са ключови за постигане на целите ви.

Вашето израстване означава, че в това развитие вие разширявате собствения си кръгозор и граници като излизате от комфортната ви зона. Фокусът навътре и навън като перспектива води до промяна на гледната точка. В следствие на това вие опознавате себе си, обогатявате се, преначертавате живота си. Качеството ви на живот се подобрява.

Психотерапия“ като понятие идва от древногръцките думи ψυχή (психи), означаваща дъх, дух или душа и θεραπεία (терапея), лечение.

Всичко, което споделяте с мен по време на нашите срещи остава строго поверително, освен, ако вие самите пожелаете да споделите с друг човек.

Консултиране и индивидуална терапия


При еднократната консултация се запознавам накратко с настоящите ви затруднения и ви давам насоки и препоръки, които да използвате за решаване на дадено затруднение.

Индивидуалната терапия има за цел да определи задачите, проблемите за разрешаване, които стоят пред вас и намиране на най-добрите градивни решения, съобразно с вашата индивидуалност. Терапията е процес и работа в дълбочина.

Първата среща е опознавателна и има за цел да набележи проблемите, обстоятелствата, силните страни и целите. Ще имате възможност да ми разкажете това, което ви вълнува и как бихте искали да ви помогна в пълно доверие и дискретност. Ще определим най-удобният за вас начин, по който да продължим съвместната ни работа. Тази първа среща ми дава възможност да направя преценка на ситуацията, в която се намирате в момента, проблемите за разрешаване, вашите силни страни, времето и възможностите, с които разполагате, както и готовността за сътрудничество.

В последствие започва и нашата същинска работа, в която вие ще участвате активно, ще имате възможност да опознавате себе си от различни гледни точки, ще изразявате своята индивидуалност и ще осъзнавате вашата действителност. В мое лице ще намерите разбиране и уважение без да чувствате осъждане.

Ако се нуждаете от подкрепа и помощ или искате да разрешите даден проблем, свържете се с мен:

Онлайн консултиране и терапия


Онлайн консултирането или терапията протичат във Viber, Messenger или Google meet. Начинът на работа е същият както при работа в кабинета, в комфорта на вашия дом или офис. Онлайн терапията дава възможност да проведем нашите срещи в удобно време, от всяка точка на света.

Ако се нуждаете от подкрепа и помощ в онлайн формат, свържете се с мен:

Тренинги


Психологическите тренинги са групова работа по предварително зададена тема. В тях се включват различни упражнения, презентации и лекции.

Груповата работа спомага промяната на човека и развива способност за справяне с различни проблеми. Групата се създава възможност човек да получи знание за себе и да се преоткрие чрез другите.

Психологическият тренинг предоставя възможност човек да открие своя потенциал и преосмисли границите на своите възможности. В този формат участниците изследват своите вярвания, убеждения и разбиране за света, себе си и живота. В групата човек разширява своята собствена рамка и преосмисля силните и слабите си страни. Този начин на работа позволява развиване на креативността, общуването, емоционалната интелигентност и разрешаването на сложни екзистенциални конфликти.

Продължителност: 2-3 часа

Условия на работа в терапията


Психотерапевтичният процес е взаимодействие, което се осъществява при определени условия.  Моля, имайте предвид следното при започване на работа:

 • Психотерапията е доброволен процес на израстване и себеосъзнаване, в който клиента сам взима решения за поведението си по време на сесиите и в личния си живот. За тези решения психотерапевтът не може да носи отговорност.
 • Продължителност на срещата: Всяка индивидуална сесия на живо или онлайн е с продължителност 50 минути, като последните 5 мин се прави резюме на сесията.
 • Честота на срещите: Желателно е честотата на посещения да бъде веднъж седмично, в началото на съвместната работа. В хода на терапията честотата на сесиите може да се разреди. Няма стандартно изискване за броя сесии – зависи от проблема, от вашето време и възможности.
 • Продължителност на работа: Индивидуалната работа зависи от нуждите на клиента, от готовността му и от особеностите на ситуацията. Най-добър ефект би могъл да се постигне между 8 и 20 сесии, за да може да има съществена промяна в поведението, начина на мислене и емоционалния баланс. При всеки един човек това е индивидуално.
 • Записване за сесия: Всяка сесия е в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обаждане от страна на клиента. За да бъде резервиран часа за онлайн сесия е необходимо предварително заплащане.
 • Отменяне на сесия: Ако клиента не може да се яви на сесия, трябва да предупреди 24 часа предварително. В случай, че не се яви на сесия и не информира за това 24 часа по-рано, за пропусната сесия се заплаща пълната стойност от 60лв.
 • Цена: Цената на 1 индивидуална сесия е 60 лв. и е дължима преди сесията на живо или онлайн във Viber, Google meet, или Messenger.
 • Клиентът е длъжен да съобщи на психотерапевта дали прилага други форми на терапия, традиционна медицина или нетрадиционни форми на лечение, дали е вземал или взима в момента някакви медикаменти, дали е бил хоспитализиран и по какви поводи.
 • Резултатност: Резултатите са строго индивидуални. Те зависят от сътрудничеството между психотерапевт и клиент, мотивацията на клиента и готовността му да посреща страховете и ограничения си. От съществено значение е и готовността му да промени някои нефункционални модели на поведение и мислене.
 • Прекратяване на психотерапевтичната работа: В случай, че клиентът реши да прекрати терапията преди психотерапевтът да е преценил, че е готов за това, е нужно да го уведоми за това решение. Препоръчителна е една последна сесия, където да бъде затворен процеса. Психотерапевтът има право да прекрати работа, ако прецени, че клиентът не сътрудничи на процеса и не се наблюдава развитие, или ако изникне необходимост от работа с друг тип специалист.
 • Поверителност: Всяка информация, споделена с психотерапевта e строго поверителна и няма да бъде споделена с каквито и да е трети лица. Изключение правят случаите, когато тази информация се отнася за тежко престъпление, планирано или вече извършено, определени ситуации на насилие заплашващи живота на деца под 18 год. или конкретни планове за самоубийство или нараняване на трети лица, така както е предвидено или изисквано от законите на Република България. При случайна среща на улицата, терапевтът не поздравя, освен ако клиента го направи първи.
 • Правила на работа: Основните правила за работа в терапевтична среда са: откритост, спонтанност, прозрачност, даване на обратна връзка, лична отговорност за поведението на клиента по време на индивидуалните сесии.

         Ако се нуждаете от подкрепа и помощ, свържете се с мен: